برداشتن ضایعات بدخیم پوستی مانند (BBC)

کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان

ضایعات زخمی شونده و بدخیم BCC اغلب در مناطق باز بدن چون سر و صورت رخ می دهد. بعد از انجام بیوپسی های پوستی و تشخیص در صورت اندازه کوچک و مناسب توسط پزشکان قابل برداشت بوده و سبب درمان این ضایعات می گردد.

تبلیغات
کانال رسمی تلگرام کلینیک ایرانیان